do Prezesa Rady Ministrów Chcę podpisać! PODPISZ PETYCJĘ

6 GŁÓWNYCH POSTULATÓW

SKUTECZNE I HUMANITARNE ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI PSÓW I KOTÓW.

1.

Obowiązkowe czipowanie

Wprowadzenie obowiązku znakowania (czipowania) psów i kotów będących pod opieką: właścicieli, organizacji, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz schronisk, do których trafiają zwierzęta na zlecenie gminy w dniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia jeśli jest nieoznakowane lub jeśli czip, który zwierzę posiada jest nie wprowadzony do bazy, co uniemożliwia identyfikację właściciela.

2.

Obowiązkowa kastracja

Wprowadzenie obowiązku kastracji psów i kotów trafiających do schronisk na zlecenie gminy, w terminie 1 miesiąca od przyjęcia do schroniska, jeśli prowadzący lekarz weterynarii nie określi przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia zabiegu u konkretnego osobnika, potwierdzonych badaniami.

3.

Podatek od zwierząt rozrodczych

Wprowadzenie obowiązkowego podatku w wysokości 1 000 zł rocznie od każdego posiadanego zwierzęcia  zdolnego do rozrodu i zwolnienia od uiszczania wymienionego podatku właścicieli tych zwierząt, które są jednocześnie wykastrowane jak i skutecznie oznakowane, co zostanie potwierdzone rejestracją w istniejących bazach danych.

4.

Obowiązek finansowania kastracji przez gminy

Nałożenie na gminy ustawowego obowiązku przeznaczania puli środków w uchwalanym corocznie Programie Opieki Nad Zwierzętami i Przeciwdziałania Bezdomności, przeznaczanych na zabiegi kastracji i znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców o najniższych dochodach, co uniemożliwia samodzielne sfinansowanie zabiegu kastracji i znakowania. Przy czym środki przeznaczane na przeciwdziałanie bezdomności (kastracje i znakowanie zwierząt właścicielskich) powinny być równoważne środkom przeznaczanym corocznie na odławianie i utrzymywanie zwierząt w schroniskach.

5.

Transport odławianych zwierząt

Wprowadzenie przepisu jednoznacznie zakazującego gminom wywożenie odławianych bezdomnych zwierząt do schronisk położonych poza powiatem w którym jest położona dana gmina.

6.

Bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi

Najwyższy czas, aby pies, gatunek społeczny został uwolniony z łańcuchów, linek, sznurków, które uniemożliwiają mu realizowanie podstawowych potrzeb gatunkowych. Zdecydowana większość Polaków wyraża sprzeciw temu zjawisku i oczekuje stosownych zmian w tym aspekcie w Ustawie o Ochronie Zwierząt.

PODPISZ PETYCJĘ!

Dołącz do grona osób, które do dzisiaj podpisały petycję.

Jeśli chcesz otrzymywać od Fundacji Karuna informacje o podobnych akcjach, projektach i zbieraniu funduszy na ochronę zwierząt bezdomnych oraz zmianach systemowych, zaznacz poniższą zgodę.

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili. Aby uzyskać informacje na temat naszych praktyk dotyczących prywatności, odwiedź naszą witrynę internetową.

TREŚĆ PETYCJI

Szanowny Panie Premierze,

Od wielu lat my, obywatele Rzeczypospolitej, obserwujemy i odczuwamy narastający problem bezdomności zwierząt w Polsce. Z roku na rok rośnie nie tylko liczba bezdomnych zwierząt, co jest udokumentowane w raportach Głównego Lekarza weterynarii, ale rosną także wydatki gmin, na które nałożono realizowanie Programów Opieki nad Bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałania Bezdomności.
OBECNY I STOSOWANY OD LAT, TEN SAM MODEL OCHRONY ZWIERZĄT SKONCENTROWANY JEST NA GROMADZENIU ZWIERZĄT W SCHRONISKACH, ZAMIAST NA SKUTECZNYM PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI PSÓW I KOTÓW.
Jego efektem są:
1. stale rosnąca populacja bezdomnych zwierząt,
2. gigantyczny wzrost wydatków,
3. liczne zjawiska patologiczne takie jak: adopcje donikąd, masowe uśmiercanie zwierząt, wprowadzanie tego samego psa na stan kilku gmin, umieszczanie zwierząt znalezionych w schroniskach oddalonych nawet o 450 km, gigantyczne schroniska, w których nie ma szans na prawidłową opiekę i socjalizację zwierząt i wiele, wiele innych.

Powyższy stan potwierdzają raporty pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zwracała uwagę na rosnący problem bezdomności zwierząt, jednocześnie wskazując jakie rozwiązania należy wprowadzić do Ustawy o Ochronie Zwierząt aby skutecznie temu zjawisku przeciwdziałać.
W Polsce jest 2478 gmin i zaledwie około 220 legalnie działających schronisk. Pomimo, iż opieka nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy, odławiane bezdomne zwierzęta bardzo często trafiają do schronisk znajdujących się nawet w województwach oddalonych o setki kilometrów, co skutecznie uniemożliwia właścicielowi odnalezienie zwierzęcia, które uciekło lub się zagubiło.

Od kilkunastu lat w przestrzeni publicznej gości akcja „Zerwijmy Łańcuchy”. Zdecydowana większość Polaków jest przeciwna trzymaniu zwierząt domowych na uwięzi. Każdego roku tysiące zwierząt doznaje ogromnego cierpienia z tego powodu. Najwyższy czas dokonać tego, co uwolni zwierzęta od cierpienia oraz śmierci i uchwalić prawo całkowicie zakazujące tego procederu. Nie wolno podtrzymywać w przestrzeni publicznej fałszywej tezy, że pies na łańcuchu to tradycja. Bo żadna tradycja nie powinna być okupiona cierpieniem i śmiercią i żadna forma znęcania się nad zwierzętami nie powinna być mianem tradycji określana.

Opierając się na wytycznych Najwyższej Izby Kontroli oraz skutecznych praktykach gmin, które poradziły sobie ze zjawiskiem bezdomności psów i kotów a także woli społeczeństwa wnosimy o wprowadzenie w życie właściwą drogą legislacji powyższych 6 postulatów.

DODATKOWE INFORMACJE

Wprowadzenie powyższych przepisów zaowocuje w ciągu maksymalnie 5 lat, zmniejszeniem liczby odławianych i umieszczanych w schroniskach zwierząt o minimum 50%. Dzięki tym przepisom polskie psy i koty, zarówno bezdomne jak i te, przebywające pod opieką właścicieli po raz pierwszy w historii będą policzalne, co dodatkowo pozwoli samorządom na skuteczne planowanie budżetu w tym aspekcie.
Obecnie hodowcy zwierząt rasowych, zrzeszonych w dziesiątkach stowarzyszeń i organizacji hodowlanych najczęściej płacą 17% podatku od kwoty 46,31zł zryczałtowanego dochodu od każdego zgłoszonego zwierzęcia hodowlanego. Mimo skandalicznie niskiego podatku, wielu hodowców nie odprowadza tych opłat do kasy Państwa. Dodatkowo, nałożenie podatku od psów i kotów zdolnych do rozrodu czyli de facto nie wykastrowanego i nie oznakowanego zwierzęcia w sposób prosty i skuteczny nie tylko przyczyni się do wpływu do kasy państwa milionów złotych, ale także zmniejszy szarą, niepodatkowaną strefę handlu zwierzętami w typie rasy.
Dodatkowym argumentem na poparcie zasadności naszych postulatów poniżej cytujemy Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 31.01.2018r

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie obowiązkowej sterylizacji psów i kotów B8 0073/2018

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 133 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania i państwa członkowskie muszą w związku z tym w pełni uwzględniać wymagania w zakresie ich dobrostanu;
B. mając na uwadze, że europejskie schroniska są pełne niechcianych zwierząt, a szacuje się, że w państwach członkowskich żyje około 100 mln bezdomnych psów i dwa razy tyle kotów;
C. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich bezdomne psy stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa;
D. mając na uwadze, że jednorazowy koszt sterylizacji lub kastracji jest o wiele niższy od wydatków związanych z wyłapywaniem i żywieniem bezdomnych zwierząt oraz ich pobytem w schroniskach, a także z eutanazją tych, które nie znalazły domów;
1. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia kompleksowych strategii w sprawie zwierząt domowych, obejmujących sterylizację jako konieczny środek kontroli nad liczbą niechcianych psów i kotów oraz zachęcających do odpowiedzialnego podejścia do posiadania zwierząt;
2. wzywa władze lokalne i regionalne do nałożenia obowiązku sterylizacji i kastracji psów oraz kotów, o ile właściciel zwierzęcia nie posiada licencji hodowcy;
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.